ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา เอกสาร
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป