ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์จาก กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
เรื่อง ประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (เพิ่มเติม)
คลิกประกาศ –>เอกสาร  คลิกแอกสารแนบ –> เอกสาร