ข่าวภายในกองคลังงานงบประมาณ

กันเงินรายได้ภาคสมทบไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/3661

เรื่อง  การกันเงินรายได้ภาคสมทบไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี