งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555


หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 252
เรื่อง การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงปมแทนกัน