งานบัญชีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 GFMIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว264
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 GFMIS และรายงานแสดงยอดตามหน่วยงานงบประมาณ คลิกเอกสารแนบ