ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ ศธ 0581.11/1756

สวพ. ได้ส่งราคากลางของโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 โครงการดังนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. คณะศิลปศาสตร์    3. สถาบันวิจัยและพัฒนา