งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2556

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 91
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฏีกา ค่าเช่าบ้านขรก(ฉับบที่4 พ.ศ2556)