งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว238
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ