ข่าวภายในกองคลังงานเบิกจ่าย2

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/736
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557