ข่าวภายในกองคลังงานเบิกจ่าย1

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

หนังสือกองคลังที่ ศธ.0581.15/3418

เรื่อง เร่งรัดการเบิกเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557