งานเบิกจ่าย2แบบฟอร์มเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเบิกจ่ายเงิน ค่าเดินทาง / ฝึกอบรม

อ้างถึง หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/4389

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 :: ดาวน์โหลด ชุดเอกสารเบิกจ่ายเงิน ค่าเดินทาง / ฝึกอบรม ==>  หรือดาวน์โหลดเอกสารแยกตามหัวข้อด้านล่าง  เก็บที่ แบบฟอร์มการเงินและบัญชี 2. เบิกจ่าย/พัสดุ

[note note_color=”#effead”]

1. ใบสำคัญรับเงิน ::

2. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ::

3. ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม ::

4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1) ::

5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2) ::

6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ::

[/note]