งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินในบำเหน็จตกทอด

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 269
เรื่อง บันทึกข้อตกลง โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม)