ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/1883

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (เพิ่มเติม)

โครงการวิจัย เรื่อง การจำลองเอ็นบีทีไอในระดับเกต สำหรับวงจรดิจิทัลที่สร้างจากอุปกรณ์ฟินเฟต

เอกสารแนบ 1 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก website สวพ.