งานงบประมาณหนังสือและระเบียบ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ปี57

หนังสือจากสำนักงบประมาณ

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 :: เอกสาร  [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=106″ background=”#ff9741″ color=”#012997″] >> รวมระเบียบ[/button]