งานเบิกจ่าย2แบบฟอร์มเอกสาร

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/4389
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ::    ดาว์นโหลดเอกสารแนบตามหัวข้อด้านล่าง
[note note_color=”#effead”]

1. ค่าสอนเกินภาระงานสอน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าสอนภาคสมทบ ::::

2. ค่านิเทศนักศึกษา ::::

3. ค่าตอบแทนการประชุม / 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ::

5. ค่าอาหาร ::

6. การลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ::
[/note]

เพิ่มเติม โดยอ้างถึงหัวข้อนี้