งานเบิกจ่าย1หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม  ดาว์นโหลดเอกสารแนบ