งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงปมใหม่ ผ่าน GFMIS

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว275
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ ผ่าน GFMIS Web Online :: ดาว์นโหลดเอกสารแนบ