งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในประเทศสำหรับพนักงานขับรถ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/4133

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในประเทศสำหรับพนักงานขับรถ ::