งานการเงินหนังสือและระเบียบ

การใช้บัตรเครดิตราชการ ในการยืมเงินทดรองราชการ

หนังสือเวียนจาก กองคลัง ที่ ศธ 0581.15/945

เรื่อง ขอรายชื่อบุคลากรเปิดบัตรเครดิตราชการ ::

เอกสารอ้างอิง :- ==> เก็บที่ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
[note note_color=”#effead”]

1. หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0407.2/ว85 ::

2. หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS ::

3. คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ ::

[/note]