ข่าวภายในกองคลังงานเบิกจ่าย2

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/4717

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ ::