งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดราคาซื้อราคาจ้างตามระเบียบพัสดุ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 376

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ::