ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/2309

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 ทุกแหล่งทุน รวม 68 โครงการ ::

rar file ::คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
rar file ::คณะวิศวกรรมศาสตร์
rar file ::คณะศิลปศาสตร์
rar file ::คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
rar file ::คณะครุศาสตร์