งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 354

เรื่อง พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ ฯ ::