งานเบิกจ่าย1หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธ์ในบำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 114

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ ::