งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว 346

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ::