ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/2458

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 ทุกแหล่งทุน เพิ่มเติม 17 โครงการ :: อ้างถึง

rar file ::คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rar file ::คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
rar file ::คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น