งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียนหนังสือและระเบียบ

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/156 ลว. 17 มี.ค. 2558
*การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ