งานเบิกจ่าย1

ประกาศราคากลางงานวิจัย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6

หนังสือจาก กลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ศธ 0581.11/322

เรื่อง ขออนุมัติประกาศข้อมูลการกำหนดราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2558 ทุกแหล่งทุน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 :: อ้างถึง

สวพ :: รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน
สวพ :: ความสัมพันธ์และประโยชน์ของจุลินทรีย์ในดินนาข้าวที่มีต่อข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะวิทย์ฯ :: ศักยภาพของสารสกัดจากมะหาดต่อการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
คณะวิทย์ฯ :: การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวพื้นเมืองที่สัมพันธ์กับสมบัติเชิงกล

สำนักวิทยบริการ :: ระบบสารสนเทศกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร