ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2

มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/1245
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558

เอกสารแนบ หนังสือเวียน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ