งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลางหนังสือเวียน

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/1253 ลว. 18 มี.ค. 2558
*เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558