งานพัสดุหนังสือและระเบียบ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2558

เอกสารจากสำนักงบประมาณ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี58 :: เอกสาร

[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/?p=106″ background=”#ff9741″ color=”#012997″] >> รวมระเบียบ คู่มือ หลักเกณฑ์[/button]