ข่าวประชาสัมพันธ์งานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา, การรับจัดการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ, การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/263  ลงวันที่ 14 พ.ค. 2558  ถึงหน่วยงานในสังกัด
[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2015/05/0581-15-263.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#d59cff” color=”#000000″ radius=”round” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#090909″]คลิกเอกสาร[/button]

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 30 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2558  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการ
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(3)/ว 496  ลงวันที่ 21 เม.ย. 2558  เรื่อง การรับจัดการฝึกอบรมโดยให้มีการดูงานในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 38  ลงวันที่ 28 เม.ย. 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
  4. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 68  ลงวันที่ 29 เม.ย. 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ