ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงินหนังสือและระเบียบ

แนวทางในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงิน

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558
มีมติรับทราบนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดำเนินการจัดทำ
การบริหารและควบคุมงานด้านการเงินใน 9 ประเด็น  ตามเอกสารแนบ
จึงแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ และเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/268  ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558  ถึงหน่วยงานในสังกัด

[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2015/05/0581-15-268_all.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#d59cff” color=”#000000″ radius=”round” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#090909″]คลิกเอกสาร[/button]