ข่าวประชาสัมพันธ์งานการเงิน

อัตราค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558
เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา เอกสาร
ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ