ข่าวภายในกองคลังงานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุพ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง