ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

ทบทวนการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงคลังและการออกรายงานรายละเอียดชำรุดเสื่อมสภาพ

แจ้งรายงานการประชุม

ตามที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญคณะประชุมทบทวนการจัดทำทะเบียนคุม

วัสดุคงคลังและการออกรายงานรายละเอียดพัสดุเสื่อมคุณภาพ  กองคลังขอแจ้ง

รายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ ดังนี้


[carousel source=”media: 4585,4586,4587,4588″ limit=”30″ height=”300″ items=”1″ title=”no”]