งานการเงินหนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลดเอกสาร : –>  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  ประกาศมหาวิทยาลัย