งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2558

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/4057 ลว. 22 ก.ค. 2558
*การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2558


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558