งานพัสดุหนังสือเวียน

ขอความร่วมมือในการใช้งานครุภัณฑ์เครื่องเช่ามัลติฟังก์ชั่น

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/พิเศษ ลว. 22 มิ.ย. 2558
*ขอความร่วมมือในการใช้งานครุภัณฑ์เครื่องเช่ามัลติฟังก์ชั่น