งานการเงินหนังสือเวียน

การโอนเงินรายได้ผ่านธนาคารเข้าบัญชีคณะด้วยระบบ Corporate iCash

หนังสือจากกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/564 ลว. 4 ส.ค.2558
*การโอนเงินรายได้ผ่านธนาคารเข้าบัญชีคณะด้วยระบบ Corporate iCash