ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง : ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว283
*แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)