งานพัสดุหนังสือและระเบียบ

การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร
ที่ 968/2558 : สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน 2558
*เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ