กิจกรรมและผลงานงานบริหารทั่วไปภาพกิจกรรม

ประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

[carousel source=”media: 5097,5098″ limit=”30″ link=”image” target=”blank” width=”1200″ height=”700″ items=”1″ pages=”no” title=”no”]

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2558 มีการประชุมการปฏิบัติงานและติดตามการทำงานกองคลัง

โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

รองฯ ฝ่ายการคลังฯ  ได้ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง

และมอบรางวัลให้กับบุคลากร จำนวน 3 คน ดังนี้

1. รางวัลหัวหน้างานดีเด่น  นางศิริมา อาจนนลา
ประชุมติดตามการทำงาน
2. รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  น.ส.ดุษฎี  พรหมขาม
ประชุมติดตามการทำงาน
3. รางวัลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  น.ส.หทัยกาญจน์  สิทธิศักดิ์
ประชุมติดตามการทำงาน