งานงบประมาณหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2558

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง :ที่ กค 0409.3/ว312 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558
**เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558