งานเบิกจ่าย2หนังสือเวียน

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือเวียนกองคลัง : ที่ ศธ 0581.15/5016
*เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินไตรมาสแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำหรับค่าสอนเกินภาระงานสอนและค่าสอนพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้หน่วยงานส่งเรื่องเบิกให้กองคลัง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558