งานพัสดุหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง
ที่ ศธ กค 0407.2/ว353 : ณ วันที่ 29 ก.ย. 2558
*เรื่อง แนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ