งานพัสดุหนังสือเวียน

ขั้นตอนงานจ้างออกแบบก่อสร้าง

หนังสือเวียนกองคลัง งานพัสดุ
ที่ ศธ 0581.15/5324 : ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558
*เรื่อง ขั้นตอนงานจ้างออกแบบก่อสร้าง