งานการเงินงานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

ระเบียบ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2551
*ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551