งานเบิกจ่าย1หนังสือเวียน

รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/836
เรื่อง รายงานการรับ – จ่าย และเงินเหลือจ่ายจากโครงการวิจัยเงินงบประมาณ และเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2557