งานการเงินงานเบิกจ่าย2หนังสือและระเบียบ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2551
*หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้